Petition for opening the border crossing between the states of Montenegro and Albania in the place of Skje-Zogaj

PETICION PËR HAPJEN E PIKËS KUFITARE NË MES SHTETIT TË MALIT TË ZI DHE SHQIPËRISË NË VENDIN SKJE- ZOGAJ

PETICIJA  ZA OTVARANJE GRANIČNOG PRELAZA IZMEĐU DRŽAVE CRNE GORE I ALBANIJE U MJESTO CKLA-ZOGANJE